6, డిసెంబర్ 2008, శనివారం

నా కిష్టమైన మా బుజ్జి పాట

నేనూ నా జూనియర్స్ ఎంతో ఇష్టంగా పాడుకున్న మా బుజ్జి పాట. మా లాగే ఇంకా ఎంతో మంది పాడుకోవాలని రాస్తున్నాను.

పల్లవి:

పిల్లలం మేం పిడుగులం
తల్లి భారతి బిడ్డలం (2 సార్లు)
స్వార్ధానే జయిస్తాం
అవినీతిని ఎదిరిస్తాం (2 సార్లు) “పిల్లలం”

1వచరణం:

చదువులు చక్కగా చదివేస్తాం
ఆటలు బాగా ఆడేస్తాం (2 సార్లు)
అన్నం చక్కగా తినేస్తాం
అమ్మా , నాన్నను వేధించం (2 సార్లు) “పిల్లలం”

2వచరణం:

నీటిని పొదుపు చేసేస్తాం
చెట్లను బాగా పెంచేస్తాం (2 సార్లు)
అడవులు , నదులు నిండుగ కలిగిన
భారత దేశాన్నే నిర్మిస్తాం (2 సార్లు) “పిల్లలం”

3వచరణం:

అసత్యం మేం పలుకనే పలుకం
అన్యాయం మేం చేయనె చేయం (2 సార్లు)
చల్లగా నవ్వుతాం
తియ్యగా పాడుతాం (2 సార్లు) “పిల్లలం”

కామెంట్‌లు లేవు: