16, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

రాజకీయ దారుణాలుఈ రాజకీయ దారుణాలని నేను చూడలేనబ్బా!15, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

ఓటు లేని ఒక ఓటరు విలాఆఆఆఆపందేవుడా, నాకు ఓటు లేదన్నా వీళ్ళందరూ నావెంట పడుతున్నారు, నన్ను కాపాడు!